Con Brio van Toen tot Nu

TOEN

In 1989 was er een aantal jongeren in Westervoort die samen wilden gaan zingen. Zij richtten toen een koor op dat de naam Con Brio kreeg. Deze naam was er niet zomaar een. Het is een term uit de muziekwereld en het betekent “levendig”. Zij waren jong en enthousiast, dus was dat een toepasselijke naam.

Het koor wilde graag gewoon gezellig bij elkaar komen om te zingen voor hun plezier.

Omdat de leden een binding hadden met de kerk kozen zij grotendeels religieuze muziek. Zij wilden echter geen kerkkoor of cantorij zijn, maar volledig onafhankelijk. En dat gebeurde dan ook. Een dirigent was snel gevonden: Harrie Ridderbos, hoofdonderwijzer van de Wilhelminaschool, waar veel van de koorleden zelf leerling waren geweest.

Na verloop van tijd nam het aantal leden af. Dat had een natuurlijke oorzaak. Ze werden wat ouder, kregen verkering, trouwden, kregen kinderen, vonden werk elders enz. enz. Nieuwe leden waren soms “oudere jongeren” en de gemiddelde leeftijd steeg langzaam tot de hoogte die nu, ruim 30 jaar later, bereikt is.

In 30 jaar is er veel veranderd. Hieronder volgt een samenvatting van 30 jaar Con Brio

ONTWIKKELING KWANTITEIT EN KWALITEIT

Toen mijn vrouw en ik in 1992 lid werden zong het koor driestemmig. Dat was om de eenvoudige reden dat er niet zo veel mannen waren. Een aantal jaren later waren er echter voldoende mannen om vierstemmig te gaan zingen.

Intussen was Harrie Ridderbos als dirigent opgevolgd door Gemmie Vijlbrief, die op haar beurt werd opgevolgd door achtereenvolgens Marius de Boer, Bram Versteegen, Christan Grotenbreg en de huidige dirigent Lex van Diepen. Elk van hen had eigen kwaliteiten, voorkeuren en aandachtspunten met als gevolg dat we een ontwikkeling in zowel de breedte als in de diepte doormaakten. De kwaliteit en het repertoire groeiden gestaag. We zingen niet meer vrijwel uitsluitend religieuze liederen, maar ook moderne populaire muziek zoals popsongs, musicals en dergelijke. Ook werken uit de klassieke muziek staan op ons repertoire. We zingen bijvoorbeeld ook liederen uit de opera-wereld.

De muzikale ontwikkeling werd twee keer ondersteund door een in eigen beheer georganiseerde studiemiddag met workshops.

Het ledental bleef stabiel. Regelmatig vertrekken er leden naar elders, of zij stoppen met zingen. Ook komen er steeds weer nieuwe leden bij. De laatste jaren schommelt het aantal leden rond de 40.

OPTREDENS

Bij onze optredens werden wij begeleid door een eigen pianist. De eerste was Daan Wesseling. Later zaten achtereenvolgens Paul McQue, Matthew Timmerman, Ronnie Bles en pianiste Irina Levin achter de toetsen. Lex van Diepen dirigeert en begeleidt bij repetities zelf. Bij optredens wordt er een pianist bij gevraagd.

Naast de reguliere optredens in zieken- en verzorgingshuizen, tijdens kerkdiensten, 4 mei-herdenking in Westervoort enz. zijn er regelmatig andere uitvoeringen. Zo hebben wij onder andere koffieconcerten gegeven; werkten wij mee aan de, toen nog jaarlijkse, kerstsamenzang Westervoort met andere koren en orkesten; organiseerden zelf een kerstsamenzang; deden mee aan korenmiddagen met andere koren. Natuurlijk kunnen we hier niet onze lustrumconcerten vergeten te vermelden. Elke 5 jaar was er zo’n concert.

Het eerste werd opgenomen op een cassette bandje.

Latere opnamen kwamen terecht op CD en DVD. Bij deze concerten werd de muzikale begeleiding uitgebreid. Naast piano speelden er in de loop der jaren ook solisten, een gelegenheidscombo en een fanfare orkest mee. Een concert werd gezamenlijk uitgevoerd met een ander koor: de Spiritual Singers uit Oosterbeek.

NU

In de loop der jaren kwamen er ook een paar werkgroepen tot stand. Zo kennen wij bijvoorbeeld nu nog de muziekcommissie en de zgn. commissie 2000. De eerste houdt zich vooral bezig met het repertoire en de kwaliteit van de zang. De tweede commissie richt zich vooral op kleding en uitstraling van het koor.

Gedurende een aantal jaren waren er steeds twee wisselende leden die een kooruitje organiseerden. Daarvoor in de plaats is een jaarlijkse gezamenlijke seizoen-afsluiting voor de zomervakantie gekomen.

Ook aan de communicatie werd de nodige aandacht besteed. Zo kenden wij een aantal jaren een regelmatig verschijnende interne nieuwsbrief. Die is inmiddels opgevolgd door onze website. Aan de site wordt nog steeds gewerkt om die uit te breiden en regelmatig te actualiseren.

TOT SLOT

U ziet: het koor is op allerlei vlakken nog volop in beweging en we doen de naam “Con Brio” nog steeds eer aan. We hopen nog lang een levendig koor te kunnen blijven.

Jan Angevaare

Gemengd Koor